Forskning

Byggreglernas hårdare krav på tätheten i bostäder och konsumenternas önskemål om lägre värmekostnader betyder att våra bostäder blir bättre och bättre isolerade.

Den förbättrade isoleringen påverkar inomhusklimatet i våra bostäder, vilket resulterar i att fler och fler får problem med inomhusklimatet med för hög luftfuktighet och bristande luftväxling. Konsumenterna har därför krav på bättre rådgivning om hur man får ett bra inomhusklimat och därigenom mindre risk för kondens.

Hur förebygger man?
Det är ingen tvekan om att det bästa och enklaste sättet att förebygga kondens är att ta hänsyn till inomhusklimatet INNAN bostaden byggs eller renoveras. Du kan hitta goda råd under flikarna Nybyggnation och Ombyggnation här.

Botemedel 
Utmaningen är emellertid hur man tacklar kondens- och inomhusklimatproblemen när bostaden REDAN ÄR byggd eller renoverad. Alltså vad man ska göra för att förbättra inomhusklimatet och därigenom minska obehagen med kondens i en befintlig bostad.

Undersökningar
För att råda bot på detta genomförde VELFAC tillsammans med Ålborg Universitet (AAU) under vintern 2008/2009 undersökningar i en rad kondensdrabbade bostäder. Ålborg Universitet har nu avslutat projektet och slutsatserna av detta visar tydligt hur viktigt det är att säkra ett bra inomhusklimat för att undvika kondens.

Syfte
Syftet med projektet var dels att upptäcka samband mellan inomhusklimat, luftväxling och kondens hos totalt åtta familjer, som alla hade fått kondens på fönstren i större och mindre grad, dels att VELFAC med hjälp av AAU och SBI:s expertis på området skulle kunna samla in ny, unik kunskap om inomhusklimat för att kunna råda och vägleda konsumenterna på bästa sätt.

Mätningar
Undersökningen startade med en besiktning av de aktuella bostäderna och en dialog med bostadsägarna om uppvärmningskällor, vädringskanaler och vädringsvanor. Därefter började mätning och registrering av dels inomhus- och utomhustemperatur, dels den relativa luftfuktigheten i bostäderna under vintern 2008/2009. Arbetet har resulterat i ett helt unikt dataunderlag och är en av de mest utförliga studierna av luftväxling och inomhusklimat som AAU och SBI hittills har gjort. Resultatet av undersökningarna måste sägas har uppnått syftet eftersom det i sju av åtta bostäder kan påvisas ett klar samband mellan luftväxlingen, koldioxidhalten i de uppmätta rummen, den relativa luftfuktigheten och kondens.

Slutsatser
I slutsatserna för de sju bostäderna var rekommendationerna från AAU att ventilationen borde ökas i samtliga hem för att förbättra inomhusklimatet och därmed minska bildandet av kondens.

Framtiden
AAU överväger att bearbeta data ytterligare i samarbete med Institut for Fysik och Nanoteknologi, vilket VELFAC naturligtvis följer noga. Dessutom inleds det i VKR-gruppen ett ph.d.-samarbete med AAU som sträcker sig över de närmaste tre åren och som har till syfte att klarlägga problematiken runt kondensbildning.

Läs mer här på hemsidan om hur du själv kan hjälpa till att förbättra inomhusklimatet i din bostad och därmed reducera förekomsten av kondens. Använd ditt fönster som ”skvallerspegel”, det är den bästa indikatorn för att upptäcka om din bostad behöver vädras.