Återvinningsbara material

Produktion med minimal miljöpåverkan

Vi tror på vikten av att undvika onödigt slöseri med värdefulla resurser i samband med både tillverkning och i hela livscykeln för våra produkter.
 

Designad för demontering och återanvändning

Vår produktserie VELFAC 200 består av återvinningsbara komponenter som är tillverkade av naturens egna material. Samtidigt är produkterna utformade så att de lätt kan skiljas helt åt i enskilda delar för att kunna återvinnas som rena material.

--

De allra flesta materialen som används i våra produkter kan ha en längre livscykel där de, efter att fönstrets livslängd är över, kan återanvändas som exempelvis nya byggmaterial. Vi fokuserar ständigt på långsiktig återvinning av resurser och ökar därför kontinuerligt andelen av återvinningsbara material i våra produkter.
 

Trä, aluminium och glas. Lär dig mer om de enskilda beståndsdelarna i ett VELFAC-fönster.

Trä

Vi använder nordeuropeiskt FSC®-certifierat virke i våra produkter. På så sätt kan vi garantera att det trä som används i vår produktion härstammar från hållbara skogsbruk.

Ett CO2-neutralt byggmaterial

Trä är en förnybar resurs som kan återanvändas kontinuerligt och med stor hänsyn till miljön. Det kan återvinnas till produktion av nya fönsterkarmar, möbler, trä- och spånskivor m.m. Återanvändning till exempelvis trä- och spånskivor sker genom att man tar bort beslag, skruvar etc., varefter träet krossas, sållas och mals ner i mindre bitar. Förutom att vara lämpligt för återvinning kan trä användas som CO2-neutralt bränsle. Det sker genom att man utvinner energi från träet vid förbränning.

Jämfört med andra vanligt förekommande byggmaterial är trä den komponent som kräver minst energi att producera. Trä kommer till främst tack vare skogens naturliga resurser, det vill säga CO2, solenergi, vatten och mineraler. Eftersom trä är en CO2-neutral resurs finns det en balans mellan den mängd CO2 som trädet absorberar medan det växer, och den mängd som det släpper ut vid avveckling. 

 

 

 

breaker

 

 

Aluminium

VELFAC 200-serien består av 9,4 % aluminium som ingår i produkternas ram.

 

Förutom dess styrkeegenskaper med hög drag- och brottstyrka bidrar materialet bland annat till att minska produkternas underhåll, då det är näst intill underhållsfritt under hela sin livstid.

 

 

Lång livslängd, oändlig återanvändning

Aluminium har en lång livslängd och är motståndskraftigt mot nedbrytning. Det beror på att materialet bildar ett skyddande skikt av aluminiumoxid när det exponeras för omgivande luft. Aluminium är en naturresurs och utgör 8% av jordskorpan.

 

Aluminium är en värdefull resurs och ett mycket hållbart material. Det är lämpligt för återvinning eftersom det kan återanvändas i det oändliga med en mycket begränsad förlust av materialets egenskaper. Största delen av allt använd aluminium samlas in och återanvänds. Tack var det är 70 % av allt utvunnet aluminium fortfarande i bruk.

 

I Europa återvinns mer än 80 % av byggmaterialen som består av aluminium.

Vid återvinning minskar utsläppen av växthusgaser med 95% eftersom energiförbrukningen minimeras till högst 5% av den mängd som används för nyproduktion. Vid tillverkningen uppstår en mindre mängd aluminiumskrot som skickas för återvinning. Återanvänt aluminium används i en mängd olika produkter inom livsmedel, transport, teknik och byggmaterial.

 

 

 

breaker

 

 

Glas

Glas ingår i fönsterrutan och utgör 62,2% av en VELFAC 200-produkt. Glas tillverkas av lättillgängliga råmaterial, nämligen sand, kalk och soda. Dessa värms upp till minst 1 500°C, varpå de formas och långsamt kyls ner.

 

VELFAC-fönster har som standard högisolerande rutor med den ofarliga ädelgasen argon i mellanrummet. Tack vare gasens goda isolerande egenskaper kan vi därmed minska fönstrens värmeförlust. Argon utvinns direkt från atmosfären och är den vanligaste ädelgasen i naturen. Argon utgör 0,1% av ett VELFAC 200-fönster.

 

Nästan oförstörbart

Glas är mycket motståndskraftigt mot yttre påverkan såsom kemikalier, bakterier osv. Glas har därför en mycket lång livslängd, vilket gör det mycket lämpligt för återvinning. Återvinning av glas kräver ungefär sju gånger mindre energi jämfört med produktion av nytt glas. På så sätt har återanvändningen av glas stor betydelse för att minimera byggsektorns koldioxidutsläpp.

I Danmark samlas övervägande delen av allt glas in och återvinns efter användning. Glaset återvinns bland annat till fönster genom att smältas om till nya glasmaterial. I mindre omfattning krossas glaset och används som isolerande glasull i byggnader.

 

 

 

breaker

 

 

Metall

VELFAC 200-serien består av 1,8% stål. Materialet används bland annat i beslagen på våra fönster för att, bland annat, hålla ihop ramen och karmen.

 

VELFAC 200-serien består också av 0,5% zink. Materialet används i fönsterbeslagen med syftet att, bland annat, hålla samman ramen och karmen.

 

 

Byggmaterial med goda återvinningsmöjligheter

Stål har egenskaper som gör det lämpligt för återvinning. Det är ett magnetiskt material, vilket bidrar till att effektivisera sorteringsprocessen vid återvinning. Det kan återvinnas om och om igen utan att förlora kvalitet. Dessutom är den energi som används vid återvinning av stål är mycket lägre än för något annat metall. Det här har gjort stål till det mest återvunna materialet i världen.

 

Stål återvinns bland annat genom att omvandlas till nytt stål. Materialet kan även återanvändas i form av nya komponenter som tunnplåt, stålspont med mera. Dessutom kan stålkomponenter bearbetas och anpassas för att användas som exempelvis nya byggmaterial.

Zink är en naturligt förekommande metall som utvinns från malm, som finns i rikliga mängder i jordskorpan. Tillverkningsprocessen kräver endast en låg energiförbrukning och zink är en av de metaller som det produceras mest av i världen. Den är underhållsfri och har lång livslängd. Dessutom har zink det lägsta CO2-utsläppet jämfört med andra byggmaterial. Samtidigt är det ett vanligt återvunnet material. Det beror inte minst på att zink kan återvinnas upp till 100%, utan att det påverkar materialets egenskaper.

 

Zinkens goda återvinningsmöjligheter visar sig tydligt och faktiskt återvinns mer än 96% av all zink idag. Zink återvinns genom smältning, och det finns betydande miljömässiga fördelar med återvinning. Energiförbrukningen i samband med återvinning minskas med upp till 9% jämfört med bearbetningsprocessen.

 

 

 

breaker

 

 

PVC

PVC används i vissa VELFAC-produkter, inklusive VELFAC 200, där PVC tillsammans med andra plastmaterial utgör 2,2% av produkten.


Smälts och återvinns

PVC, även kallat polyvinylklorid, tillverkas med hjälp av råolja och natriumklorid (salt). 12% av all plast som produceras är PVC, vilket gör det till ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Byggsektorn är den främsta användaren av PVC och står för över hälften av all användning. PVC är känt för sin extremt långa hållbarhet och goda isolerande egenskaper. Samtidigt är det lätt att hantera och bearbeta.

 

PVC är fullt återvinningsbart och kan därför smältas om till regenererat råmaterial som kan användas för att skapa nya produkter. I Danmark har återanvändning av hård PVC länge varit vanligt förekommande. Ungefär 75% av allt byggavfall som består av hård PVC återanvänds för att tillverka till exempel rör och andra byggmaterial.

 

 

 

breaker

 

 

Restmaterial

En VELFAC 200-produkt består huvudsakligen av komponenter som är helt återvinningsbara.

 

De återstående procenten är en mindre restgrupp av material som antingen inte kan återvinnas eller endast kan återvinnas i begränsad omfattning. Dessa restmaterial inkluderar bland annat lim samt ytbehandlingen som används på karmen och beslagen.

Ytbehandling

 

Vi använder lack, vattenbaserat träskydd och färg på karmen i VELFAC 200-serien. Ytbehandlingen utgör totalt sett 0,4 % av fönstrets totala vikt. Dess funktion är att förlänga komponenternas hållbarhet genom att skydda dem mot mekaniskt slitage, fukt och UV-strålning. Dessutom har den också en förskönande effekt.

 

Ytbehandlingen vi använder till våra produkter väljs med största möjliga hänsyn till både människor och miljö. Det innebär att vi strävar efter att använda lack, träskydd och färg med lågt innehåll av organiska lösningsmedel och andra skadliga ämnen.

 

När fönstret tas isär tas ytbehandlingen bort från aluminiumet. Ytbehandlingen som applicerats på träet ingår i dess återvinningsprocess.

Lim

 

Termiskt lim och trälim används i VELFAC 200-serien och utgör 0,2% av produkten. Det termiska limmet används som förseglingsmassa mellan glaset och ramen för att säkerställa optimal stabilitet och hög inbrottssäkerhet. Trälimmet används på karmen för att hålla ihop karmhörnen och för att göra fönstret tätt.

 

Vi använder endast marknadens mest miljövänliga lim till våra produkter. Det innebär att allt lim som ingår i våra fönster är så skonsamt som möjligt för både människor och miljö. Samtidigt försöker vi hela tiden hitta nya och ännu mer miljövänliga limprodukter.

 

Vid återvinning ingår den delen av limmet som applicerats på glaset i glasets återvinningsprocess. Den andra delen, som applicerats på ramen, tas bort från aluminiumet tillsammans med ytbehandlingen och återvinns inte.