Info om ljudkrav och fönster

Forskning visar, att buller inte bara gör oss stressade och irriterade, det ökar också risken för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Och när allt kommer omkring är buller den miljöstörning som drabbar flest personer i Sverige. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Boverkets byggregler BBR ställer ett övergripande funktionskrav på utformning av byggnader när det gäller skydd mot buller. Ljudkrav till fönster är en central del av denna bullerskydd.

Fönster skal vara ljudisolerande, särskilt till byggnader i stadsmiljö
Ljudkraven i byggreglerna är utformat så att boende och brukare skyddas effektivt mot buller.

Hur buller berör oss 
Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Fler än två miljoner svenskar utsätts i sin boendemiljö för buller, som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 dBA). Därtill upplever 25 procent att de störs av buller på jobbet. De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg. Detta beror bland annat på att städerna blir allt större och att transporterna ökar.

Boverkets ljudkrav till fönster
För att folk ska kunna bo i storstäderna utan att fara illa håller bullerfrågan på att bli alltmer högprioriterad av byggbolagen. Den akustiska projekteringen går bland annat ut på att se till att byggnaden släpper igenom så lite oljud att livskvaliteten inomhus inte försämras. Boverkets byggregler, BBR, ställer ett generellt krav på att byggnaders ljudmiljö ska utformas så att boende och brukare skyddas effektivt mot buller. Se här de relevante länkar till mer info om buller och ljudkraven i byggreglerna:

Fönster i en fasad är oftast den svagaste länken när det gäller ljudisolering mot buller och ljud utifrån. Det är därför viktigt att köpa ljudisolerade fönster, där var bullret är värst: vid de stora trafiklederna, i centrala staden och på vissa gator med mycket genomfartstrafik.

Fakta och termer
Ljudnivå mäts i enheten Decibel, dB. Normal samtalston är cirka 65 dB och en storstadsgata cirka 75 dB. En rekommenderad inomhusnivå nattetid i sovrum är cirka 30 dB.

Ett fönsters ljud-isolerande förmåga mätas i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret.

Ljud-termer:

  • Rw: Viktat reduktionstal för mellanfrekvent allmänbuller från tal, musik, landsväg och tågtrafik
  • Rw+C: Viktat reduktionstal för mellan- och högfrekvent buller från järnvägs- och landsvägstrafik i hög hastighet
  • Rw+Ctr: Som ovan men för lågfrekventtrafikbuller