Fakta och goda råd

Hur buller berör oss

Forskning visar, att buller inte bara gör oss stressade och irriterade, det ökar också risken för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Och när allt kommer omkring är buller den miljöstörning som drabbar flest personer i Sverige.

Fönster är oftast fasadens svagaste länken när det gäller ljudisolering mot buller och ljud utifrån. Det är därför viktigt att installera ljudisolerade fönster, där var bullret är värst: vid de stora trafiklederna, i centrala staden och på vissa gator med mycket genomfartstrafik. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.
 

Goda råd när du startar ett projekt med ljudkrav

gode_råd_600x750.jpg

1

 

Kolla områdesplanen för bullerpåverkan

Få ett förtydligande från kommunen om byggnadstomten och byggnadens fasader är bullerutsatta. Denna information kommer vanligtvis att finnas i lokalplanen för området. Klargör också redan från början vilka behov som finns av bullerdämpning med öppna fönster.

 

 

2

 

Ta reda på hur reduktionssiffror anges

Det kan vara flera dB skillnader mellan de tre reduktionstalen Rw, Rw+C och Rw+Ctr för samma fönster. Det är därför viktigt att klargöra om kravet på reduktionstal anges i Rw, Rw+C eller Rw+Ctr. Tänk också på att ju högre ljudreduceringskraven är, desto mer begränsning kommer det att finnas när det gäller fönsterstorlek och öppningsfunktioner.

 

 

3

 

Fråga en akustikkonsult

I komplexa fall kan du få en akustikkonsult att upprätta en bullerrapport tidigt i projektprocessen. Detaljerad information om aktuella ljudkrav, ljudnivåer på fasaden och krav på fönstrens reduktionstal är nödvändig för att kalkulera den optimala fönsterlösningen.

 

 

4

 

Välja glas efter bullerkällan

Kom ihåg att välja ljudglas efter bullerkällan: vägbuller, tågbuller eller buller från industri. Fråga oss, vi kan hjälpa.

 

 

Fakta och termer


Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Fler än två miljoner svenskar utsätts i sin boendemiljö för buller, som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 dBA). Därtill upplever 25 procent att de störs av buller på jobbet. De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg.

Få här en snabb överblick över krav på tillåtna ljudnivåer och terminologin inom ljudkrav.

Boverkets ljudkrav

För att folk ska kunna bo i storstäderna utan att fara illa håller bullerfrågan på att bli alltmer högprioriterad av byggbolagen. Den akustiska projekteringen går bland annat ut på att se till att byggnaden släpper igenom så lite oljud att livskvaliteten inomhus inte försämras. Boverkets byggregler, BBR, ställer ett generellt krav på att byggnaders ljudmiljö ska utformas så att boende och brukare skyddas effektivt mot buller. Ljudkrav till fönster är en central del av denna bullerskydd.

Se här de relevante länkar till mer info om buller och ljudkraven i byggreglerna:

 

Boverkets byggregler, BBR, med föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd


Terminologi

Ljudnivå mäts i enheten Decibel, dB. Normal samtalston är cirka 65 dB och en storstadsgata cirka 75 dB. En rekommenderad inomhusnivå nattetid i sovrum är cirka 30 dB.

Ett fönsters ljud-isolerande förmåga mätas i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret.

  • Rw: Viktat reduktionstal för mellanfrekvent allmänbuller från tal, musik, landsväg och tågtrafik
  • Rw+C: Viktat reduktionstal för mellan- och högfrekvent buller från järnvägs- och landsvägstrafik i hög hastighet
  • Rw+Ctr: Viktat reduktionstal för lågfrekvent buller (t.ex. musik med kraftfull bas, stadstrafik)

Icon_acoustics.png

 

Tidigt involvering är avgörande för ljudreducerande lösningar till ditt projekt.

 

VELFAC hjälper till med konkret och projektspecifik information och dokumentation. Ta med oss ​​till tidiga planeringsmöten med beställare och rådgivare, då det är avgörande att tänka på rätt lösning redan i början av planeringsfasen för att undvika omplanering.

 

 

Dag-Hedicke.jpg

Vi kan tillhandahålla testdokumentation om bullerreducerande prestanda hos våra fönsterlösningar.

 

"Vi hjälper dig med konkret och projektspecifik information för att dämpa trafikbuller i ditt projekt. Detta stöds av testdokumentation, så att du kan vara säker produkterna du anger matchar kraven för ditt projekt."

 

- Dag Hedicke, Area Sales Manager, VELFAC

 

Få mer kunskap och inspiration

Testresultat för ljudlösningar

Besök vår tekniska produktdatabas för att lära dig mer om akustisk prestanda och testresultat för vår fönsterserier.

 

Börja rätt. Få hjälp med bullerskydd

Rådfråga dig med VELFAC så tidigt i din process som möjligt. Då kan vi bäst hjälpa dig att hitta rätt ljuddämpning för ditt projekt.