;

Bolig for livet

Framtidens hållbara boende

Med konceptet ”Bolig for livet” lanserar VELFAC sin egen vision av framtidens hållbara byggande.

Vi anser att det är vårt ansvar att bidra till utvecklingen av nya produkter och sätt att bygga på. Och vi tror att vägen fram att gå är en annan än ensidig fokusering på isoleringsförmåga och minskning av energiförbrukningen till uppvärmning. Med ”Bolig for livet” vill vi utforska de möjligheter, som finns i att utveckla framtidens energiriktiga byggande i ett helhetsperspektiv. Därför prövar vi detta i praktiken och bygger riktiga hus.

Genom utveckling, uppförande och dokumentation ska ”Bolig for livet”-huset demonstrera hur dagsljus och värme kan skapa balans mellan energi, estetik och komfort – med människan i centrum. 

Ett försök är värt mer än 1000 expertantaganden

”Ett försök är värt mer än 1000 expertantagande”
Villum Kann Rasmussen 

Därför bygger vi riktiga hus och provar sakerna i verkligheten. Målet med huset är att utveckla ny kunskap om framtidens energiriktiga, komfortabla och estetiska bostäder. Huset ska därför bebos och testas av en familj under ett år, samtidigt som det kommer fungera som utställningshus.

CO2 utsläppet ska reduceras
Vetenskapsmän har bekräftat att det på 40 minuter faller tillräckligt med solenergi på jordens yta för att täcka hela världens energiförbrukning under ett helt år. En god upplysning i en tid när miljö- och klimatförändringar går fortare än tidigare förutsett. Men det kräver att vi kan användas oss av solenergin – och i långt högre grad utnyttja och utveckla nya teknologier. 

Sättet vi bygger och bor på har en stor betydelse för såväl miljön som vår vardag. 40 % av den samlade energiförbrukningen kommer från uppförandet och driften av byggnader i västvärlden – energi som primärt är kolbaserad och därmed har ett högt CO2 utsläpp. Vi står inför en stor utmaning att utveckla framtidens byggnader, så de optimerar utnyttjandet av solens energi, och därmed minskar energiförbrukningen och CO2 utsläppet.

Aktivt hus-principen

VKR Gruppen, som är moderbolaget för VELUX och VELFAC, initierade 2008 uppförandet av åtta demonstrationshus efter aktiva hus- principen i rad europeiska länder. Husen producerar själv energi och byggs som exempel på intelligenta byggnader med en låg energiförbrukning, ett trivsamt inomhusklimat och en spännande arkitektur.

Ett aktivt hus bidrar till en bärkraftig utveckling med tanke på:

  • Att skapa balans mellan energiförbrukning och –produktion
  • Det liv som levs i livet, inomhusklimat och sundhet
  • Att skapa upplevelser i och omkring huset

Bolig for livet kommer att vara det första av de åtta aktiva husen. Nästa exemplar i Danmark kommer vara Green Light House. Bakom det projektet står, Köpenhamns kommun, Köpenhamns universitet, Universitets- och byggnadsstyrelsen, VELUX och VELFAC.

Med människan i centrum

Då vi i mitten av 2007 påbörjade utvecklingen av Bolig for livet, blev vi snabbt eniga om att ta utgångspunkt i människan. Vårt bud på framtidens hus skulle inte bara vara välisolerat och självförsörjande med CO2 neutral energi.

Det skulle också vara behagligt att vistas i, med massor av dagsljus och frisk luft, vara flexibelt med plats för både fördjupning och gemenskap. Inte minst skulle liv, ljus och luft avspegla sig i bostadens arkitektur.

Existerande kunskap sammansatt på ett nytt sätt
Bolig for livet skapades under 10 st tvärvetenskapliga workshops, där experter från byggindustrin, forskningsinstitutioner, arkitekter, ingenjörer och andra spetskompetenser har arbetat tillsammans och utvecklat en modell, där energi, estetik och komfort utgör den ena axeln medan mål och verkningsmedel utgör den andra. Modellen har medverkat till att behålla fokus på idén om att säkra balansen mellan energi, estetik och komfort – med människan i centrum.

Idé
Genom utveckling, uppförande och dokumentation ska Bolig for livet demonstrera hur dagsljus och värme kan skapa balans mellan energi, estetik och komfort – med människan i centrum.

Fakta

Bolig for livet är utvecklad av VELFAC och VELUX i samarbete med aart arkitekter och Esbensen Rådgivende Ingeniører. Övriga deltagare i projektgruppen är: Ingenjörshögskolan i Århus, Alexandra Institutet, Arkitektskolan Århus, Statens Byggnads- och forskningsinstitut och Århus kommun. KFS-Boligbyg ansvarar för uppförandet av huset. 

Tidsplan

Första projektmötet: September 2007

Första spadtaget: September 2008

Officiell öppning: April 2009

Öppet hus: 25 april 2009 - 28 juni 2009

Testperiod: 1 juli 2009 - 30 juni 2010

Energikoncept

  • Solceller, solvärme och solvärmepumpen producerar el, varmvatten och energi till uppvärmning.
  • Ca. 50% av rumsvärmebehovet täcks av den passiva solvärmen från de energioptimerade fönstren.
  • Naturlig och mekanisk ventilation samt invändig och utvändig solavskärmning säkrar frisk luft och en behaglig temperatur.
  • Styrsystemet för huset kontrollerar och reducerar energiförbrukningen och säkrar ett behagligt inomhusklimat

Energi

I Bolig for livet produceras mer energi än vad som förbrukas – och all energi är varaktig.

Energimålet för Bolig for livet är, att huset är självförsörjande med all energi. Det producerar mer energi än vad som förbrukas, och energin som används för uppförandet av huset (beräknat med Beat 2002) betalas tillbaka med överskottsenergin inom en 30-50 års period.

Bolig for livet producerar ett årligt energiöverskott. Detta är beräknat till 9,4 kWh/m2/år och är beräknat utifrån 1 till 1-principen för energi. Det vill säga att det inte är multiplicerat med faktor 2,5 på elförbrukningen (primär energi) som man bland annat gör i Be06. Det talas således om reell produktion och förbrukning.

Dagsljus
Dagsljusintaget är optimerat för att reducera användningen av elektrisk ljus. Fönsterarealen utgör 40 % (mot 20-25% i traditionella bostäder) och fönstren är placerade i alla fyra fasaderna samt i taket för att säkra ett härligt, naturligt ljus som sprids långt in i rummet. Dagsljusintaget är modulerat via simuleringar i VELUX Daylight Visualizer och modellstudier i ett ljuslaboratorium. I Bolig for livet utnyttjas framtidens energioptimerade fönster med slanka profiler, stort ljusinfall och med goda samman- och inbyggnadsmöjligheter samt med energieffektiva 3-glas. Ljuspanelerna minska linjeförlusten samtidigt som de förmedlar ljuset längre in i rummet. Bostadens aktiva fasad reglerar ljus- och värmeintag. Takutsprång mot söder skuggar av för den högt stående sommarsolen men låter den lågt stående vintersolen komma in i rummet. Trälameller och solgardiner reglerar efter behov värme, ljusinsläpp och privathet.

Intelligent styrsystem för huset reducerar energiförbrukningen
Huset har ett intelligent styrsystem, så att el- och värmeförbrukningen minimeras. Om sommaren används det till att automatiskt styra den naturliga ventilationen för utluftning. Under uppvärmningssäsongen används mekanisk ventilation med värmeåtervinning, så kall luft kan värmas upp passivt utan tillförsel av energi.

Styrsystemet reglerar ut- och invändig solavskärmning och sörjer för att optimera värmeintag och ljusinsläpp samt släcker ljuset när rummet inte används.

Materialenergi
Materialenergin är beräknat i beräkningsprogrammet Beat 2002. Data har samlats in för användning i Beat (databearbetning med UMIP-metoden), för de komponenter där det har varit möjligt. För övriga komponenter har det används korrigerade producentdata samt data för liknande komponenter.

Redovisning av elektricitet
Enligt det nuvarande reglementet redovisas kostnaden för producerad ström, så länge det inte produceras mer än vad som förbrukas. Det vill säga, att man inte för betalt för överskottsenergin. Använder man den inte, kan man i princip ge den till grannen. Alternativt kan det användas för att ladda din elbil.

Energiramar
Energiförbrukningen i Bolig for livet svarar till lågenergiklass 1, men skillnaden är att Bolig for livet själv producerar den energi som ska användas.

Energiförbrukningen till uppvärmning i Bolig for livet motsvarar ca 50 % av energiförbrukningen i ett ”vanligt” nybyggt hus enligt kraven för nybyggnation i BR2008.

Komfort

Massor av naturligt dagsljus, frisk luft och bra material säkrar att huset är sunt och behagligt att vistas i.

Framtidens hus ska vara behagligt att vistas i. Det får inte vara för varmt på sommaren och inte för kallt på vintern. Det ska vara flexibelt så det finns rum för både fördjupning och umgänge. Det ska dessutom vara enkelt att underhålla och betjäna.

Ventilation
Det finns massor av frisk luft i Bolig for livet. Om vintern tillförs luften via den mekaniska ventilationsanläggningen, som samtidigt säkrar att värmen från utsugningsluften återanvänds. Anläggningen är behovsstyrd, så den anpassar sig efter förhållanden i rummet. Luften blåses in i de ”rena” rummen (sov-, uppehålls- och vardagsrum) och sugs ut från den ”smutsiga” rummen (kök, toalett och tvättstuga). Om sommaren tillförs frisk luft genom naturlig ventilation, som styrs av sensorer i huset, så det inte vädras mer än nödvändigt och det samtidigt upprätthåll ett bra inomhusklimat. Den naturliga ventilationen ersätter den mekaniska med energibesparingar som ett resultat.

Rumsuppvärmning och nedkylning
Temperaturen i varje rum kan regleras individuellt, för att anpassa aktiviteten i rummet. Om sommaren kan huset själv skärma av för solen, så det inte blir för varmt inomhus. Avskärmningen är utformad, så den passar de fasadmässiga och orienteringsmässiga förhållanden. Den regleras automatiskt, så att invändig temperatur hålls stabil. Bolig for livet är designat att utnyttja så mycket passiv energi som möjligt. Med passiv energi menar vi höjd dagsljusnivå, passiv värme från solen samt ventilation enligt de rådande termiska förhållandena, vindpåverkan av fasaden.

Den aktiva fasaden
I Bolig for livet uppnås en tillfredställande komfortnivå med hjälp av den aktiva fasaden. En aktiv fasad:

  • Reglerar själv hur mycket ljus och värme som kommer in genom fönstren.
  • Vädrar automatiskt, så det alltid är ett sunt inomhusklimat

Den aktiva fasaden ändrar sig efter årstid och behov. Den kan antingen vara öppen och därmed släppa in ljus och värme, eller så är den stängt och skärmar av mot solen eller håller kvar solen på natten.

Estetik

Liv, ljus och luft avspeglas i arkitekturen.
Den bärande arkitektoniska idén i Bolig for livet är att förena enfamiljshusets krav för upplevelse, funktionalitet och energiförbrukning i en integrerad design. Det är lösningarna för husets ljusintag, den aktiva fasaden, inne- och uterelationerna, och husets flexibilitet som ger det en hög arkitektonisk kvalitet.

Husets disponering
Bolig for livet är disponerat med god plats för både samvaro och fördjupning. Det har lagts vikt på att särskilt skapa platser för aktiv upplevelse och flexibel användning. Huset är placerat på tomtens nordvästliga del för att ge mesta möjliga rum för tomten samt utnyttja höjden mot norr. Huset framstår som en samlad skulpterad byggnadskropp, där carport och förråd är integrerat. Byggnaden utnyttjar lokalplaneringens möjlighet för disponering av 1 ½ plans, vilket hjälper till att optimera utsikten från bottenplan.

Fasaden
Valet av skifferbeklädnad på fasad och tag speglar önskan om hållbarhet, låg CO2 påverkan och minimalt underhåll. Men även en önskan om att integrera solcellernas, solfångarna och fönstrens mörka yta i en skulpterad helhetsbild. Träbeklädnaden och trägolven står, med deras naturliga värme, i kontrast till skifferns hårda och kalla uttryck.  

Upplösning av gränsen mellan inne och ute
I Bolig for livet upplöses gränsen mellan inne och ute. Fönster och terrassdörrar, som går ända ner till golvet, får inne och ute att flyta samman, så rummen verkar större och mera luftiga, medan fönster som går upp till tak i kombination med takfönster säkrar att dagsljuset kommer långt in i rummet.

Dagsljus
Huset är byggt efter ett ”ljuskors”, som ger bostaden ljus från alla fyra sidorna. Huvudparten av rummen i huset har fönster i minst två riktningar och varje fönster fungerar också, förutom att släppa in dagsljuset, som utgång, ventilationsöppning, sittnisch, arbetsplats eller som en ram mot utsikten.

Material

Utvändigt
Takyta: Kongebro naturskiffer. Gaia Solar solceller. VELUX solpaneler och takfönster.

Fasad: Kongebro naturskiffer. Dinesen douglaslameller som solavskärmning för fönster. VELFAC Helo fasadfönster.

Terrasser: Kongebro naturskiffer. Betongskärvor med mellanliggande Bornholmsk mosaiksten.

Carport och multihus: Dinesen douglasplankor utvändigt. Vita beklädningsplattor invändigt.

Invändigt
Golv: Kongebro naturskiffer i kök/allrum, entré, tvättstuga och i badrummet på bottenplan. Dinesen douglasplankor i sovrum och vardagsrum. Stöpta skärvor av återvunnet glas från Fliseuniverset på övervåning

Vägg och innertak: Generellt blanka vita ytor. Dinesen douglasplankor omkring ”kärnan” på bottenplan.Kök: Vita element från Multiform. Vitvaror från Siemens och Gaggenau. Armatur från Damixa.Badrum på bottenplan: Sanitet från Catalano. Kongebro naturskiffer på vägg i duschnich. Armatur från Damixa.

Badrum på övervåning: Sanitet från Catalano. Mosaikskärvor av återvunnet gals från Fliseuniverset. Armatur från Damixa.

Belysning: Louis Poulsen

Övrig
Mekanisk ventilation: Nilan

Naturlig ventilation: WindowMaster

Solvärmepump: Sonnenkraft

Lekstuga: Superwood

Rullgardiner invändigt: Faber

Konstruktion

Huset är byggt i en lätt träkonstruktion med bärande I-bjälkar i trä och bjälkar i laminerat trä. I särskilt belastade områden har det använts stålbjälkar. Stabilitet och skivverkan uppnås med hjälp av kryssfanér uppsatt på I-bjälkarna i tak och yttervägg. Överkragning runt altan och teknik/depårum på övervåning är utförd med och bjälkar i laminerat trä som bärande del. Överkragning över kök/allrum är utfört med stålram.

Linjeförlust
För att minimera linjeförlusten på bästa möjliga sätt har det varit nödvändigt att tänka annorlunda gällande inbyggnaden av fönster och dörrar. Fönstren har flyttats 50 mm tillbaka in i fasaden – och därmed längre in i isoleringen, så att isotermerna är placerade så parallellt som möjligt genom konstruktionen. Dessutom är karm och båge tillverkade i ett helt nytt unikt isolerande kompositmaterial (Helo). 

Tillsist är regelkonstruktionen runt fönstren ändrad. Normalt ligger den parallellt med fasaden, men i Bolig för livet ligger reglar för inbyggnad vinkelrätt mot fasaden. Med dessa ändringar går linjeförlusten i Bolig for livet ner till otroliga 0.02 W/m2*K.

Tester och mätningar

Från 1 juli 2009 till 30 juni 2010 ska Bolig for livet testas. Det sker genom att en familj på två vuxna och två barn flyttar in och lever deras liv i huset. 

Mätning av energiförbrukning och -produktion
Den ena delen av testen är ett mätprogram som ska visa hur mycket energi som förbrukas och produceras i huset. Därefter kan förutsättningar, beräkningar och antaganden undersökas och efterföljande valideras. Ingenjörshögskolan i Århus står för mätningarna. 

Intelligent styrning
Den andra delen av testen handlar om bostadens integrerade styrning. Intelligent styrning är nödvändig för att minska energiförbrukningen och öka komforten samt att utnyttja på bästa möjliga sätt som ljuskälla och ventilationsöppning. Därför har VELFAC inlett ett samarbete med Ingenjörshögskolan i Århus och Alexanda Institutet med Bolig for livet som case. Samarbetet har utvecklats sig till forskningsprojektet ”Minimum configuration – Home Automation”. Projektet ska via användardriven innovation utveckla och prova strategier inom konfigurationen av intelligent styrning i bostaden.

Syftet med projektet är att utveckla ett samlat koncept, för hur trådlös styrning kan göras både användarvänlig och relevant för användarna. Det ska ge personerna i huset samlad information till styrningsmöjligheter av ljus, värme- och strömförbrukning samt förbrukningsdata.

Inredningsdesign

Designerna Rikke Frost & Birgit Tarp har inrett Bolig for livet utifrån temat Urban Nature som kommer från önskan om att integrera naturen i stadslivet. Idén var att kombinera estetisk design, miljövänlighet och harmoni, som skapar trivsel och positiva överraskningar för såväl barn som vuxna. Futuristisk design och den generella enkla sammansättningen naturinspirerade färgkombinationer, välkomnar gästerna till huset. Det runda bordet och den spektakulära belysningen förstärker det öppna och ljusa köket, medan vardagsrummet är sensuellt och komfortabelt möblerat med bl.a. en specialdesignad matta skapad för Bolig for livet av Rikke Frost & Birgit Tarp.

I det ljusa kontoret på övervåningen har prioriterats vikten av samtal och möteskultur. Det specialdesignade bordet som på det mest naturliga sättet placerar personer mitt emot varandra är huvudmöbeln. Till alla terrasser och utomhusplatserna generellt, fann designerna det givet att välja uterumsmöbler i lätt organiskt formspråk, som kontrast till husets linjära arkitektur. Mjuk och visuellt levande textur i filt, papper, bambu och ekologisk textil i t.ex. dekorationer, möbler och accessoarer hjälper till att bidra till den viktiga fokusen på hållbarhet. De är utvalda för att ytterliggare krydda Bolig for livet med en tydlig upplevelse på Urban Nature och därmed ge ny inspiration till såväl gäster som kommande globala nybyggare.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer